Stowarzyszenie SNEP realizuje swoje cele poprzez:

 • Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej.
 • Prowadzenie akcji gaśniczych i ratowniczych w zakresie pożarów i klęsk żywiołowych.
 • Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technik ratowniczych i taktyk w gaszeniu pożarów.
 • Opracowywanie konceptów technicznych oraz nowatorskich rozwiązań w zakresie sprzętu ratowniczego.
 • Realizacja zadań z zakresu profilaktyki pożarowej. 
 • Proekologiczne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska.
 • Nawiązywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów z innymi organizacjami i stowarzyszeniami o zbieżnych celach.
 • Stały udział w różnych projektach rozwojowych zgodnych ze statutem stowarzyszenia.
 • Wymiana ekspertów.
 • Udział w misjach pomocowych i humanitarnych w kraju i za granicą. 
 • Działalność doradcza w zakresie planistyki i przygotowania dokumentacji.

Członkowie stowarzyszenia brali udział w następujących wydarzeniach:

 • Organizacja warsztatów i wydarzeń związanych z wymianą międzynarodowej wiedzy i doświadczeń – „Rescue Days” w Polsce, Ukrainie, Czechach i Niemczech.
 • Organizacja warsztatów w Polsce z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Udział w misjach ratowniczych i humanitarnych w Polsce i na świecie (misja w Libanie po wybuchu w Bejrucie, powódź w Bośni, organizacja pomocy humanitarnej dla Ukrainy. 
 • Budowa i organizacja systemów przeciwpożarowych (przygotowanie i wdrożenie) w Sudanie Południowym i Kenii; dodatkowo instruktorzy szkolili strażaków m.in. w Etiopii, Kenii, Tanzanii
 • Koordynacja autorskiego projektu Forest Camp, w ramach którego zorganizowano dwudniową międzynarodową konferencję inauguracyjną z zakresu gaszenia “Pożarów Zewnętrznych”.Wraz z Europejskim Instytutem Leśnictwa i Lasami Państwowymi organizacja 3-dniowych manewrów leśnych dla 100 strażaków z Europy.
 • Publikacje: recenzowane artykuły naukowe, rozdziały w monografiach oraz liczne publikacje popularnonaukowe w prasie branżowej.
 • Rozbudowana, międzynarodowa sieć powiązań/znajomości w różnych specjalnościach ratowniczych (pożary, ochrona przeciwpożarowa lasu, zaawansowana analiza pożarowa, szkolenie z rozwoju i zwalczania pożarów w wewnątrz budynków, szkolenia z działań ratowniczych, pomoc humanitarna, zaopatrzenie wodne działań gaśniczych).